Observera: Denna webbsida kräver Flash och JavaScript för att fungera till fullo. Vänligen se till att aktivera Flash och JavaScript i webbläsarens inställningar. Ladde ner senaste version av flash.

SökSök

Das WeltAuto Garanti.

För ett tryggt ägande.

Das WeltAuto-garantin är lika omfattande som en nybilsgaranti och ingår utan extra kostnad när du köper en kvalitetstestad begagnad bil. Den gäller under 12 månader utan milbegränsning. Kvalitetstestet omfattar etthundratjugo punkter och säkerställer att din bil är i bästa skick såväl under huven som in- och utvändigt. Tillsammans utgör detta ett bra recept för problemfritt bilägande.

 

Das WeltAuto Garanti för begagnade bilar.

Hur länge gäller Das WeltAuto-garantin?

Das WeltAuto-garantin gäller i 12 månader med fria mil räknat från den leveransdag som finns angivet på garantibeviset och som registrerats i VTR.

När bilen uppnått en ålder av 6 år räknat från första registreringsdag upphör Das WeltAuto-garantin automatiskt att gälla även om tiden för Das WeltAuto-garantin inte passerats.

Var gäller Das WeltAuto-garantin?

Das WeltAuto-garantin gäller för skador/fel som inträffar i Sverige och under resa i maximalt 45 dagar i de övriga länder som är ansluta till Gröna Kortsystemet.

Garantins omfattning.

Säljaren svarar enligt garantin för fel som föreligger redan vid leveransen eller som uppkommer under garantitiden. Säljaren ansvarar dock inte om han kan göra sannolikt att felet beror på:

 • Att bilen inte skötts enligt föreskrifterna i instruktionsbok, servicehäfte eller liknande dokumentation, bl.a. att oljebyten och service/inspektioner utförs vid rätt tid eller körsträcka.
 • Att bilen ombyggts eller ändrats.
 • Att bilen använts vid tävlingskörning eller överbelastats.
 • Att bilen varit utsatt för trafikolycka eller annan yttre åverkan.
 • Att bilen vanvårdats.
 • Att reparation, service/inspektion eller montering utförs av annan än av tillverkaren/säljaren auktoriserad verkstad.
 • Att annat än rekommenderade oljor, bränslen eller vätskor använts.
 • Att annan än originalreservdel monterats eller något liknande förhållande på köparens sida.

Som fel betraktas inte:

 • Normal åtgång av förbrukningsdetaljer/normal förbrukning.

 

Das WeltAuto-garantin ersätter inte detta.

 • Kostnad för hopsättning och återmontering efter undersökning och demontering när skadan inte ersätts av Das WeltAuto-garantin.
 • Uppsmörjning, justering och åtdragning av komponent ersätts inte då detta inte anses vara ett ersättningsbart fel.
 • Eventuell värdeminskning efter reparation.
 • Kostnad för bärgning eller hyrbil.
 • Kostnad för reparation som sker på annan verkstad än den som säljare anvisat.

Vem och vad gäller Das WeltAuto-garantin för?

Das WeltAuto-garantin gäller för den bil som finns angivet på garantibeviset. Das WeltAuto-garantin kan överlåtas till annan ägare. Das WeltAuto-garantin gäller för bilar som vid köptillfället är yngre än 5 år och som körts mindre än 12 000 mil räknar från första registreringsdatum i Transportstyrelsens Vägtrafikregister (VTR).

Vilka bilar omfattas inte av Das WeltAuto-garantin?

 • Bilar som används i yrkesmässig trafik, till exempel: taxi, hyrbil, trafikskolebil, budbil.
 • Direktimporterade bilar, det vill säga bilar som importerats till Sverige av annan än den svenska generalagenten.

Reklamation.

Om köparen vill påtala fel i bilen skall säljaren underrättas om detta snarast, normalt inom 14 dagar efter det att felet upptäckts, eller borde ha upptäckts.

Avhjälpande av fel.

Säljaren förbinder sig att avhjälpa fel inom skälig tid efter reklamation och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för köparen. Vid bestämmande av vad som är skälig tid tas bl.a. hänsyn till köparens behov av bilen, felets art och omfattning, svårigheten att fastställa felet och den tidpunkt då köparen ställt bilen till säljarens förfogande.